Thursday, March 08, 2007

ಬೀರು ಕ್ಯಾನ್ ಎಸೆಯುವ ಫ್ರಿಜ್

ಫ್ರಿಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಇಡುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೀರು ಹೀರಬೇಕೆಂದಾಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಬೋರಿನ ಕೆಲಸ. ಅದೂ ಎಂಡ್ಕುಡ್ಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬೋರು. ಇದಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಎಂಡ್ಕುಡ್ಕರು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಂದರೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಕ್ಯಾನನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ ಎಸೆಯುವುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?